Skarbiec Polskiej Tradycji

 

Celem projektu jest animacja kulturowa i społeczna prowadzona w oparciu o materialnei niematerialne dziedzictwo kulturowe, wspomagająca lokalne społeczności w twórczych działaniach nawiązujących do miejscowych tradycji. Partnerami Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny są zespoły z różnych regionów Polski.

Założeniem projektu jest współuczestniczenie w zajęciach – warsztatach pedagogów i artystów Zespołu „Śląsk” z lokalnymi działaczami, członkami zespołów, twórcami ruchu folklorystycznego oraz krzewicielami tradycji lokalnych.

Zespół „Śląsk” konsekwentnie realizuje działania, których celem jest wspieranie działalności ruchu folklorystycznego w Polsce. Profil oraz renoma wypracowana przez pokolenia artystów Zespołu „Śląsk” pozwalają na realizację projektów łączących zawodowe zespoły z zespołami amatorskimi. Dostrzegamy potrzeby jakie mają prowadzący zespoły pieśni i tańca oraz regionaliści i pasjonaci. Niejednokrotnie są to osoby poświęcające swój prywatny czas dla idei krzewienia pamięci o tradycji. Wobec braku powszechnego zrozumienia dla wagi działań podejmowanych przez takie osoby, Zespół „Śląsk” wychodzi naprzeciw tym problemom. Dzięki realizacji projektów takich jak cykl „Roztańczymy…” czy niniejszy projekt, „Skarbiec Polskiej Tradycji”, staramy się dotrzeć do społecznej świadomości o istocie i wartości jakie niesie rozumienie własnej historii i tradycji.

Realizacja projektu przebiega zgodnie ze scenariuszem partnersko przygotowywanym z liderami zespołów zaproszonych do współpracy z Zespołem “Śląsk”. Chcemy, aby podczas realizacji warsztatów tanecznych odbiorcy mogli dowiedzieć się od Zespołu “Śląsk” tego, czego potrzebują w swojej pracy. Praca partnerska uwypuklona jest także podczas realizacji warsztatów, kiedy w pierwszej części artyści “Śląska” przekazują wiedzę na temat tańca  i własnego repertuaru aby potem wcielić się w rolę uczniów i  wejść w repertuar, elementy tradycji gospodarzy warsztatów. Projekt realizowany jest od 2017 roku i dotychczas uczestniczyli w warsztatach członkowie 3 zespołów w liczbie ponad 100 osób. Warsztaty odbywają się w konwencji połączonej z koncertem Zespołu “Śląsk”. Galowy koncert odbywa się w tym samym dniu lub w dniu poprzedzającym warsztaty, a w repertuarze “Śląska” można odnaleźć choreografie, które ćwiczone były z miejscowymi zespołami podczas realizacji projektu. W 2018 roku przewidziane są kolejne dwa spotkania z zespołami: Biskupiańskim Zespołem Ludowym z Domachowa i Okolic  z województwa wielkopolskiego oraz z Zespołem Pieśni i Tańca “Młody Toruń” z Torunia. 5 maja spotkamy się z artystami Zespołu z Torunia a w Domachowie pod Poznaniem spotkamy się z artystami Zespołu Ludowego 18 maja 2018 roku.

 

Partnerzy projektu

Do uczestnictwa w projekcie w 2017 roku zaproszone zostały następujące zespoły:

 

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca „Ełk”

Inauguracja projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” miała miejsce 1 grudnia 2017 roku w Ełku. Artyści i pedagodzy Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” przeprowadzili wówczas warsztaty dla 25 osobowej grupy z Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ełk”. Niezwykle gościnni gospodarze warsztatów okazali się bardzo cierpliwą i chłonną wiedzy grupą młodych ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Entuzjazm udzielił się wszystkim, toteż gdy Zespół z Ełku zaprosił artystów „Śląska” do wspólnej nauki tańców mazurskich i warmińskich, ci z radością dali się wciągnąć w zabawę. Charakter warsztatów sprzyjał integracji. Tym razem w rolę pedagogów wcielili się artyści z Zespołu „Ełk” nauczając takich tańców jak „Pofajdok” i „Baran”. Ważnym elementem warsztatów była prezentacja strojów. Artyści „Śląska” zaprezentowali sceniczny kostium rozbarski i kujawski. Artyści „Ełku” zaprezentowali strój warmiński i mazurski.

Mazurski Zespół Pieśni i Tańca "EŁK" został założony w październiku 2001 roku. Skład zespołu stanowi obecnie 6 grup tanecznych, które skupiają tancerzy w wieku od 7 do 40 lat. Tancerzom akompaniuje blisko 20 osobowa kapela ludowa, zespół liczy przeszło 150 osób – dzieci, młodzież oraz dorosłych nie tylko z miasta Ełk, ale także z przyległych gmin odległych o 10–30 km.

Program artystyczny Zespołu składa się z kilku odrębnych prezentacji taneczno-wokalno-muzycznych, podczas których widzowie mogą obejrzeć i poznać kulturę 11 różnych regionów Polski w tym tańce narodowe oraz tańce i piosenki z Wilna i Lwowa.

Obecną kadrę Mazurskiego Zespoły Pieśni i Tańca „Ełk” stanowią:
Kierownik – Piotr Witaszczyk
Choreograf – Magdalena Witaszczyk
Opieka muzyczna i przygotowanie wokalne – Edward Szabat
Tancerka, instruktor tańca – Monika Wielgat

Więcej informacji o Zespole:
http://eck.elk.pl/edukacja/mzpit/
https://www.facebook.com/mzpitelk/

 

   

   

   

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy”  im. Alicji Siwkiewicz

Kolejnym partnerem w realizacji projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Swoją gościnną siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach zespół „Chodowiacy” udostępnił na czas warsztatów. Mimo wczesnych godzin porannych, w niedzielę 3 grudnia, frekwencja na warsztatach przerosła nasze oczekiwania. Stawiło się blisko 40 młodych osób. Praca z tak liczną grupą okazała się dużym wyzwaniem dla pedagogów „Śląska”, zatem tym większą wszyscy odczuwali satysfakcję w miarę zwiększania zakresu przyswajanej wiedzy. Grupa, poza nauką poloneza i trojaka, miała okazję uczestniczyć w warsztatach wizerunkowych z przygotowania profesjonalnego wizażu scenicznego. Zespół „Chodowiacy” z Siedlec odwzajemnił się przepiękną suitą tańców z regionu Podlasia Południowego zawierającą między innymi takie tańce i elementy taneczne  jak: krakowiaki podlaskie, polkę przysiadaną, polkę przechodzoną, zawieruchę, walczyk podlaski „Tupacz”, polkę galopkę oraz zabawę towarzyską zwaną „Wiśnie”. Także tym warsztatom towarzyszyła prezentacja strojów. Zespół z Siedlec zaprezentował strój podlaski.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy" im. Alicji Siwkiewicz został założony w 1972 roku w miejscowości Chodów koło Siedlec i obecnie działa pod patronatem miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

W skład Zespołu wchodzą: dwie grupy taneczne (zaawansowana i początkująca), kapela oraz grupa śpiewacza. Aktualnie Zespół składa się z 60 osób w wieku od 15 do 30 lat. Zespół prezentuje folklor: Podlasia, Lubelszczyzny, Żywiecczyzny, Małopolski, Kujaw i Kurpiów. W skład repertuaru Zespołu wchodzą także polskie tańce narodowe. 12 lipca 1998 roku Zespołowi nadano imię Alicji Siwkiewicz – założycielki i wieloletniego kierownika. „Chodowiacy” są laureatami wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Obecną kadrę zespołu stanowią:
Kierownik artystyczny i choreograf – Bożena Wojciuk
Korepetytor chóru – Dariusz Różański
Kierownik kapeli oraz aranżer – Tomasz Piros
Garderobiana – Jolanta Szymczyk

Więcej informacji o Zespole:
http://chodowiacy.republika.pl/historia.htm
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Pie%C5%9Bni-i-Ta%C5%84ca-Ziemi-Siedleckiej-CHODOWIACY-im-Alicji-Siwkiewicz-150150948389107/

   

   

 

 

 

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”

Ostatnie tegoroczne warsztaty w ramach projektu „Skarbiec Polskiej Tradycji” odbyły się w Rzeszowie. Naszym partnerem na Podkarpaciu jest Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans”. 17 grudnia, w sali Uniwersytetu Rzeszowskiego, zrealizowane zostały warsztaty z blisko 40 osobową grupą studentów – członków akademickiego zespołu pieśni i tańca. Warunki sali oraz frekwencja spowodowały, że zajęcia okazały się bardzo wymagające.

Kontakt z profesjonalistami spowodował, że grupa szybko poczuła sens współpracy oraz możliwości jakie daje im wspólna praca. Koncentracja i entuzjazm udzieliły się wszystkim uczestnikom warsztatów. W zamian za naukę trojaka i kujawiaka grupa odwdzięczyła się pokazem tańców rzeszowskich oraz krakowiaka. Pokazowi towarzyszyła prezentacja strojów: rzeszowskiego i krakowskiego. Dopełnieniem integracji był wzruszający monolog prof. Pawła Palucha z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat rodzinnych tradycji związanych z okresem adwentu i Bożym Narodzeniem.

Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Rzeszowskiego „Resovia Saltans” jest opracowaną artystycznie grupą folklorystyczną reprezentującą Uniwersytet Rzeszowski – największą publiczną szkołę wyższą na Podkarpaciu. Działa w strukturach Międzywydziałowego Studium Kulturalno-Oświatowego. Od ponad 40 lat skupia młodzież akademicką i absolwentów różnych kierunków studiów, którzy z wielką pasją i zaangażowaniem rozwijają swoje zdolności taneczne, wokalne i instrumentalno–muzyczne. Pierwszym kierownikiem artystycznym i choreografem została Bożena Niżańska. Obecnie Zespół funkcjonuje pod kierownictwem Romualda Kalinowskiego. Kierownictwo muzyczne obejmuje od wielu lat muzyk, prof. UR i AM w Krakowie, Paweł Paluch.

W Zespole zajęcia odbywają się w kilku grupach baletowych: grupa A (reprezentacyjna), grupy przygotowawcze B i C oraz „Mała Resovia Saltans” działająca jako jednostka filialna przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. Oprócz składu tanecznego istnieją również grupa wokalna oraz kapela. W repertuarze „Resovii” znajdują się wszystkie polskie tańce narodowe, suity tańców regionalnych: rzeszowskie, cieszyńskie, lubelskie, żywieckie oraz tańce rosyjskie, mołdawskie i kozak bukowiński.

Więcej informacji o Zespole:
http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/sko/resovia-saltans/o-zespole
https://www.facebook.com/pg/ResoviaSaltans/about/?ref=page_internal

   

   

   

   

 

Do uczestnictwa w projekcie w 2018 roku zaproszone zostały następujące zespoły:
Zespół Pieśni i Tańca “Młody Toruń”
Biskupiański Zespół Ludowy z Domachowa i Okolic

 

Przebieg warsztatów

Każdy z wyżej wymienionych zespołów reprezentuje swój region, jednocześnie podczas zajęć zaobserwowaliśmy różny sposób pracy i poziom przygotowania do prezentacji scenicznej.

Każdorazowo przygotowywany był indywidualny scenariusz zajęć warsztatowych, co wynikało z doświadczenia grupy, z którą pracowali oraz wcześniejszych uzgodnień z pedagogami pracującymi stale z członkami grup warsztatowych.

 

Scenariusz warsztatów:
1. Prezentacja idei projektu oraz działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
2. Rozgrzewka prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
3. Pokaz tańca regionalnego w wykonaniu solistów Zespołu „Śląsk”.
4. Prezentacja kostiumu scenicznego.
5. Nauka tańca regionalnego prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
6. Pokaz tańca narodowego w wykonaniu solistów Zespołu „Śląsk”.
7. Prezentacja kostiumu scenicznego.
8. Nauka tańca narodowego prowadzona przez pedagogów „Śląska”.
9. Prezentacja tańców, pieśni i zabaw regionalnych przez zespół partnerski. Omówienie zaprezentowanych strojów, zwyczajów i elementów tańca i śpiewu.
10. Dyskusja integracyjna.

 

Tańce prezentowane przez Zespół „Śląsk” podczas warsztatów:

● Trojak
kostium rozbarski
Trojak to jeden ze starszych tańców z regionu Górnego Śląska. Taniec dzieli się na 2 części: wolną w metrum 3/4 i szybką w metrum 2/4. Jego nazwa pochodzi od ilości tańczących – tańczy się „Trojaka” w trzy osoby – jeden mężczyzna i dwie kobiety. Melodia ludowa.

● Polonez
kostium z okresu Księstwa Warszawskiego
Polonez jest najstarszym spośród pięciu polskich tańców narodowych. W poprzednich wiekach w kraju nazywany był polskim, wielkim, pieszym albo chodzonym. Tańczony pierwotnie przez lud, następnie także przez szlachtę. W Europie znany pod nazwą polonaise.

● Kujawiak
kostium kujawski i sieradzki
Kujawiak należy do grupy polskich tańców narodowych. Nazwę otrzymał od regionu swojego pochodzenia. Jako taniec narodowy upowszechnił się dopiero na przełomie wieków XIX/XX, kiedy tańczony był na balach czy zabawach w mieście.

 

Ewaluacja projektu

Efekty warsztatów:
1. Efekty społeczne:
● Integracja środowiska krzewiącego pamięć o tradycji.
● Integracja lokalnego środowiska tworzącego ruch folklorystyczny z artystami profesjonalnego zespołu pieśni i tańca.
● Wyróżnienie elementów tradycji regionalnych i ogólnopolskich.
2. Zwiększenie kompetencji:
● Poznanie elementarnej wiedzy na temat pracy zawodowych artystów i funkcjonowania Zespołu „Śląsk” przez członków zespołów nieprofesjonalnych.
● Poznanie śląskiego tańca regionalnego i tańców narodowych przez 105 członków zespołów partnerskich.
● Poznanie tańców i zwyczajów regionalnych z różnych części Polski przez 30 artystów i pedagogów Zespołu „Śląsk”.

Warsztaty realizowane w Ełku, Siedlcach i Rzeszowie, były powiązane z realizacją koncertów Zespołu Pieśni i Tańca “Śląsk” w tych miastach. Wartością dodaną jest zatem możliwość skonfrontowania  wiedzy uzyskanej w trakcie warsztatów z realnym widowiskiem, podczas którego Zespół „Śląsk” wykonywał choreografie, będące tematem warsztatów.

Projekt „Skarbiec Polskiej Tradycji” realizowany jest przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” w 2017 i 2018 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, które odpowiada za promocję projektów wpisujących się w Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego, dostrzegło potencjał naszego działania. Warsztaty w Domachowie i Toruniu są oficjalnymi wydarzeniami w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Więcej na temat inicjatyw w ramach cyklu ERDK znajduje się na stronie www.erdk2018.pl.

               


Zobacz również

 • Przyjaciele
  • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
   • Inwestycje
    • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
     • Kontakt
      • Aktualności
       • O projekcie
        • Galeria
         • Stan obiektów przed realizacją I etapu
          • Brama cesarska
           • Dom Pracy Twórczej
            • Pałac
             • Pawilon im. E. Kamińskiej
             • Stan obiektów po realizacji I etapu
              • Dom Pracy Twórczej
               • Wieża i Kaplica
                • Pałac
                 • Pawilon
                 • Stan przed realizacją II i III etapu
                  • Alejki i ogrodzenie
                   • Garaże
                    • Wieża i Kaplica
                     • Lewe skrzydło
                      • Łącznik
                       • Portiernia
                        • Prawe skrzydło
                        • Bieżąca realizacja Projektu
                         • Garaż wielostanowiskowy
                          • Wieża i Kaplica
                           • Park
                            • Pałac
                             • Łącznik
                              • Lewe skrzydło
                               • Prawe skrzydło
                            • Pozostałe inwestycje
                             • Aktualności
                              • Kontakt
                               • Galeria pozostałe inwestysje
                                • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                 • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                  • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                • Przetargi
                                 • Dofinansowanie
                                  • Sklep